Poppystamps - Dies - Word Balloons

Poppystamps

$8.50 $10.00
SKU: POPPY-2380

2.2 x 0.8, 1.9 x 0.8, 1.3 x 0.7, 1.3 x 0.7, 0.7 x 0.9 inch