Poppystamps - Dies - Oval Fold Frame

Poppystamps

$22.95 $27.00
SKU: POPPY-2359

4.75 x 5.5, 2.5 x 3.7 inches